Các dạng essay phổ biến trong tiếng anh

· Writing

I. Định nghĩa Essay?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Essay là một bài luận thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả về một vấn đề nào đó. 

II. Phân loại Essay

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Có nhiều cách phân loại Essays khác nhau nhưng tựu chung có những loại Essays chính như sau và những loại essay sau đây thường gặp trong các kì thi học sinh giỏi các cấp nhé 

1. Bài luận mang tính tranh luận (Argumentative essay)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Argumentative essay là dạng essay yêu cầu người viết đưa ra những lý lẽ lập luận để chứng minh và thuyết phục người đọc đồng ý với quan điểm của mình về một vấn đề nào đó. 
 • Quan điểm của người viết có thể là: Đồng ý (Agree)/Không đồng ý (Disagree), hoặc Đồng ý một phần (Partial agree).
 • Đối với argumentative essay thì đặc điểm nhận dạng qua đề bài nằm ở các câu hỏi đặc trưng như:

  1) To what extent do you agree or disagree?

  2) Do you agree or disagree?

  3) What are your opinions?

IELTS TUTOR lấy ví dụ:

 •  Some people think the main purpose of schools is to turn children into good citizens and workers, rather than to benefit them as individuals. To what extent do you agree or disagree?

2. Bài luận tường thuật (Narrative essay)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Bài luận tường thuật (Narrative essay): Kể lại tiến trình của một sự kiện hay trải nghiệm nào đó là mục đích của dạng bài này.

  IELTS TUTOR lấy ví dụ:

  • Write about a setback that taught you perseverance

  3. Bài luận mô tả (Descriptive essay)

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Trong dạng bài tập này, sẽ được yêu cầu tả lại một chủ đề nào đó, ví dụ một con người, nơi chốn hay nét văn hóa truyền thống chẳng hạn

  IELTS TUTOR lấy ví dụ:

  • Describe a job that can make our world a better place

  4. DISCUSSION ESSAY

  5. The Comparison/Contrast Essay (Văn so sánh)

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • “Compare” là so sánh, tức là chỉ ra phần giống nhau của hai đối tượng. 
  • “Contrast” - tương phản, tức là chỉ ra những điểm khác nhau. 
  • Khi viết compare and contrast essay có nghĩa là phải chỉ ra sự giống nhau và khác nhau giữa hai đối tượng mà đề cho sẵn theo bố cục sau đây mà IELTS TUTOR hướng dẫn:
   • Body 1 viết về giống nhau (compare)
   • Body 2 viết về khác nhau (contrast)
  • Nhận diện loại essay compare & contrast là khi thấy câu hỏi:
   • What are the differences and similarities?
   • Compare and contrast.....

  IELTS TUTOR lấy ví dụ:

   • Ví dụ 1 của IELTS TUTOR: There have been many advances in technology over the past fifty years. These have revolutionised the way we communicate with people who are far away. Compare and contrast methods of communication used today with those which were used in the past.
   • Ví dụ 2 của IELTS TUTOR: Writing a research paper vs. writing a creative writing paper. What are the differences and similarities?
   6. The Cause/Effect Essay (Văn nguyên nhân và kết quả)

   IELTS TUTOR lấy ví dụ:

   • Về cơ bản, dạng Cause / Effect chính là dạng TWO QUESTION trong IELTS WRITING TASK 2 

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Intensive Speaking