Cách dùng cấu trúc "would rather" tiếng anh

· Ngữ Pháp

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng cấu trúc "would rather"

1. Would rather + that + clause

1.1. Đối với mong muốn ở hiện tại

IELTS TUTOR lưu ý cấu trúc:

  • S+ would rather(that)+S+V(Past /Past conjunctive)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I would rather (that) you got up early.

1.2. Đối với mong muốn ở quá khứ

IELTS TUTOR lưu ý cấu trúc:

  • S+ would rather(that)+S+V(past perfect)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He would rather you didn't left yesterday.

2. Would rather + verb

2.1. Để miêu tả mong muốn ở hiện tại hoặc tương lai

IELTS TUTOR lưu ý cấu trúc:

  • S+would rather(not)+ V(bare inf)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I would rather to go home tonight.

2.2. Để miêu tả mong muốn ở quá khứ

IELTS TUTOR lưu ý cấu trúc:

  • S+would rather(not)+have +V3

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I would rather not have gone to class yesterday.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking