Cách dùng đại từ "one" tiếng anh

· Ngữ Pháp

Bên cạnh Cách học IELTS READING hiệu quả, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng đại từ "one" tiếng anh

I. Đại từ trong tiếng anh

II. Cách dùng đại từ "one" tiếng anh

1. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

  • ONE có thể được dùng làm đại từ chỉ thị (demonstrative), đại từ bất định (indefinite), số mục (numberal), hay đại từ nhân xưng (personal)

2. Cách dùng

2.1. One dùng như Đại từ chỉ thị

IELTS TUTOR hướng dẫn Dùng one như đại từ chỉ thị

2.2. One dùng như Đại từ nhân xưng

IELTS TUTOR hướng dẫn One dùng như Đại từ nhân xưng

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc