Cách dùng"động từ khiếm khuyết + have + quá khứ phân từ"trong tiếng Anh

· Ngữ Pháp

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng"động từ khiếm khuyết + have + quá khứ phân từ"trong tiếng Anh

I. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Could, may, might + have + PP: Diễn đạt một khả năng có thể ở quá khứ song người nói không dám chắc. 
  • Should have + pp: Chỉ một việc lẽ ra đã phải xảy ra trong quá khứ nhưng vì lý do nào đó lại không xảy ra. 
  • Must have + pp: Chỉ sự suy đoán logic dựa trên những hiện tượng có thật ở quá khứ.

II. Cách dùng

1. May, might + have + PP: Có lẽ đã

=Diễn đạt một khả năng có thể ở quá khứ song người nói không dám chắc.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It may have rained last night, but I'm not sure.(IELTS TUTOR giải thích: Trời có thể đã mưa đêm qua, nhưng tôi không chắc lắm)

2. Could have + pp: Lẽ ra đã có thể (trên thực tế là không)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He could have gotten the ticket for the concert last night. (IELTS TUTOR giải thích: Lẽ ra anh ấy đã có thể có được tấm vé đi xem hòa nhạc tối qua)

3. Might have been + V-ing: Có lẽ lúc ấy đang.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I didn't hear the telephone ring, I might have been sleeping at that time.(IELTS TUTOR giải thích: Tôi không nghe tiếng chuông điện thoại, có lẽ lúc ấy tôi đang ngủ)

4. Should have + pp: Lẽ ra phải, lẽ ra nên

=Chỉ một việc lẽ ra đã phải xảy ra trong quá khứ nhưng vì lý do nào đó lại không xảy ra.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Maria shouldn't have called John last night.(IELTS TUTOR giải thích: Lẽ ra Maria không nên gọi cho John tối qua)

5. Must have + pp: hẳn là đã

=Chỉ sự suy đoán logic dựa trên những hiện tượng có thật ở quá khứ.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The grass is wet. It must have rained last night.(IELTS TUTOR giải thích: Cỏ bị ướt. Hẳn là trời đã mưa đêm qua)

6. Must have been V-ing: hẳn lúc ấy đang.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I didn't hear you knock, I must have been gardening behind the house.(IELTS TUTOR giải thích: Tôi không nghe thấy tiếng gõ, hẳn là lúc ấy tôi đang làm vườn phía sau nhà)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc