Cách dùng giới từ "for" tiếng anh

· Ngữ Pháp

Bên cạnh phương pháp học IELTS Speaking siêu hiệu quả, bài viết sau đây, IELTS TUTOR sẽ hướng dẫn Cách dùng giới từ "for" tiếng anh

I. Cách dùng giới từ

II. Cách dùng giới từ "for" tiếng anh

1. Mang nghĩa "thay cho, thế cho, đại diện cho"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • to sit for Hanoi: (IELTS TUTOR giải thích: đại diện cho Hà nội (ở quốc hội...))
 • he signed it for me: (IELTS TUTOR giải thích: anh ta ký cái đó thay tôi)

2. Mang nghĩa "dành cho, để, với mục đích là"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • for sale (IELTS TUTOR giải thích: để bán)
 • for example ; for instance (IELTS TUTOR giải thích: ví dụ, chẳng hạn)
 • these are documents for high-ranking officials (IELTS TUTOR giải thích: đây là tài liệu dành cho viên chức cao cấp)

3. Mang nghĩa "đến, đi đến"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to leave for Haiphong (IELTS TUTOR giải thích: đi đến Hải Phòng)
  • it's getting on for two o'clock (IELTS TUTOR giải thích: sắp đến hai giờ)

  4. Mang nghĩa "cho"

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • to buy something for somebody (IELTS TUTOR giải thích: mua cái gì cho ai)
   • I can shift for myself (IELTS TUTOR giải thích: tôi có thể tự xoay sở lấy)

   5. Mang nghĩa "vì, bởi vì"

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • for want of money (IELTS TUTOR giải thích: vì thiếu tiền)
    • to live for each other (IELTS TUTOR giải thích: sống vì nhau)
    • please do it for my sake (IELTS TUTOR giải thích: mong anh làm điều đó vì tôi)
    • to avoid something for fear of accidents (IELTS TUTOR giải thích: tránh cái gì vì sợ tai nạn)
    • for many reasons (IELTS TUTOR giải thích: vì nhiều lẽ)
    • famous for something (IELTS TUTOR giải thích: nổi tiếng vì cái gì)

    6. Mang nghĩa "trong (thời gian), được (mức là...)"

    IELTS TUTOR xét ví dụ:

     • to last for an hour: (IELTS TUTOR giải thích: kéo dài trong một tiếng đồng hồ)
     • to walk for three kilometers (IELTS TUTOR giải thích: đi bộ được ba kilômét)
     • we have worked here for six months (IELTS TUTOR giải thích: chúng tôi làm việc ở đây đã được sáu tháng)

     Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

     >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

     >> IELTS Intensive Listening

     >> IELTS Intensive Reading

     >> IELTS Intensive Speaking