Cách dùng giới từ "within" tiếng anh

· Ngữ Pháp

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp thêm Cách dùng giới từ "within" tiếng anh

I. Giới từ & Cụm giới từ tiếng anh

1. Giới từ

2. Cụm giới từ

II. Cách dùng giới từ "within"

1. Within mang nghĩa "trong vòng thời gian, trong khoảng thời gian"

inside or not further than an area or period of time

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dùng within nếu hành động ngắn, diễn ra tại bất kì thời điểm nào trong khoảng thời gian đó.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I can finish this book within one month.

2. Within mang nghĩa "trong vòng, không quá, không xa hơn (về khoảng cách)"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • within three miles (IELTS TUTOR giải thích: không quá ba dặm)
  • within hearing (IELTS TUTOR giải thích: ở gần có thể nghe được, ở gần có thể bị nghe thấy)

  3. Within mang nghĩa "trong phạm vi, trong giới hạn (của quyền lực...)"

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • within the four corners of the law (IELTS TUTOR giải thích: trong phạm vi pháp luật)
  • within one's power (IELTS TUTOR giải thích: trong phạm vi quyền hạn của mình)
  • to do something within oneself (IELTS TUTOR giải thích: làm việc gì không bỏ hết sức mình ra)

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking