Cách dùng giới từ "without" tiếng anh

· Ngữ Pháp

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp thêm Cách dùng giới từ "without" tiếng anh

I. Giới từ & Cụm giới từ tiếng anh

1. Giới từ

2. Cụm giới từ

II. Cách dùng giới từ "without"

1. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

  • WITHOUT: Theo sau là V+ing hoặc Noun, có nghĩa là không có; không cần đến cái gì, vắng , thiếu.
  • Without là một giới từ mang nghĩa phủ định 

2. Cách dùng

2.1. Cách dùng chủ động: "WITHOUT + VING"

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
    • He left without saying goodbye. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy bỏ đi mà không nói một lời từ biệt.)
    •  Can you see without your glasses? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn có thể nhìn thấy mà không cần mắt kính không?)

2.2. Cách dùng bị động: "WITHOUT + BEING + V3"

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
    • They get out and escape without being recognized. (IELTS TUTOR giải thích: Họ ra ngoài và trốn thoát mà không bị phát hiện.)

Cách dùng giới từ "without" tiếng anh

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking