Cách dùng từ "first" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "first" tiếng anh

I. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý "First" sẽ đóng các chức năng ngữ pháp như sau:

 1. Hạn định từ (determiner) chỉ "thứ nhất" (IELTS TUTOR xét ví dụ: This is the first car I’ve ever owned)
 2. Đại từ (pronoun)  (IELTS TUTOR xét ví dụ: It’s often tougher for a team in their second year than their first)
 3. Trạng từ (adv) bao gồm trạng từ bổ nghĩa cho cả câu (IELTS TUTOR xét ví dụ: Speak to me first, before you do anything & First, I want to explain the purpose of this meeting)
 4. Danh từ (noun) (IELTS TUTOR xét ví dụ: He got a first from Oxford. & That visit was a first for me)

II. Cách dùng từ "first"

1. Dùng "first" như hạn định từ (determiner)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • This is my first visit to New York (IELTS TUTOR giải thích: lần đầu thăm New York)
 • I fell in love with him the first time I saw him. 
 • I'm always nervous for the first few minutes of an exam.

2. Dùng "first" như đại từ (pronoun) / danh từ (noun)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Today is the first (of August)  (IELTS TUTOR giải thích: ngày đầu tiên của tháng)
 • She was one of the first to arrive. 
 • He is the first (= very willing) to admit that much of his success is due to his good looks. 
 • Tonight sees the first of three documentaries about cancer.

3. Dùng "first" như trạng từ (adv)

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "first" như trạng từ

III. Cấu trúc thường gặp với "first"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • the first
 • the first to do something
 • come first
 • first prize/place
 • get a first in something
 • the first time

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The lecture is the first in a series that will be presented at the university.
 • The strike is the first in the industry since 1987. 
 • I remember the first time I went to church.
 • Hillary and Norgay were the first to climb Everest.
 • Phil Gray came first in the under-12 competition.
 • Crowe’s book of poems won first prize in last year’s competition.
 • He got a first in maths from Imperial College.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE