Cách dùng "unless" trong câu điều kiện

· Ngữ Pháp

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "unless" trong câu điều kiện

Unless = If not

1. Câu điều kiện loại 1

Diễn tả một tình huống có thể xảy ra trong tương lai

Unless + S + V (simple present), S + will/can/shall + V

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • You’ll be sick, unless you stop eating.
 • You’ll be sick, if you don't stop eating

2. Câu điều kiện loại 2

Diễn tả một tình huống không thể xảy ra trong hiện tại.

Unless + S +Ved / V2 (simple past), S+ would + V

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Unless he was ill, he would be at work.
 • If he wasn't ill, he would be at a work

3. Câu điều kiện loại 3

Diễn tả tình huống đã không xảy ra trong quá khứ.

Unless + S + had + Ved/V3 , S + would + have + Ved/V3

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I wouldn’t have phoned him, unless you’d suggested it.
 • I wouldn’t have phoned him, if you hadn’t suggested it.

4. Sử dụng Unless để đề xuất một ý kiến sau khi suy nghĩ kỹ

Trong trường hợp này bạn chỉ được dụng Unless, không được sử dụng If not.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He invite me to enjoy the game, I refuse. I will play – unless I have the driving test tomorrow.

5. Vị Trí Của Mệnh Đề Unless

 • Trong câu điều kiện có sử dụng Unless, Unless có thể đứng đầu câu hoặc đứng giữa câu và đứng trước mệnh đề If

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I wouldn’t have phoned him, unless you’d suggested it.
 • Unless he was ill, he would be at work.

Lưu ý: Khi Unless đứng đầu câu, thêm dấu phẩy vào sau mệnh đề chứa unless.

6. Một Số Lỗi Thường Gặp Trong Cách Sử Dụng Unless

Dùng Unless thay thế cho If

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I will go to the market if my mother can not.
 • I wil go to the market unless my mother can not. (SAI)
 • Dụng will/would trong mệnh đề chứa Unless

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Unless we study hard, we will fail the exam.
 • Unless we will study hard, we will fail the exam. (SAI)
 • Dùng Unless trong câu hỏi

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • What will happen if I do not pass the exam?
 • What will happen unless I pass the exam? (SAI)

7. Trường hợp đặc biệt thường sử dụng Unless

Sử dụng Unless trong câu mang tính cảnh báo, nhấn mạnh, thúc giục một hành động nào đó cần phải được thực hiện ngay lập tức để tránh việc xảy ra hậu quả đáng tiếc.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Unless you hurry, you will be late the train
 • Unless you work hard, you will be sacked without notice

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking