Cách làm dạng"Chủ đề/ nội dung chính/luận điểm/tiêu đề của bài đọc" đọc hiểu môn tiếng anh THPT

· Reading

IELTS TUTOR cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5). Trong cấu trúc đề thi THPT quốc gia, phần kỹ năng đọc bao gồm: đọc hiểu chiếm 13 câu được dải đều từ mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp cho đến vận dụng cao. Trong bài viết này, IELTS TUTOR sẽ giúp các em tìm hiểu một cách kỹ lưỡng các phương pháp làm phần kỹ năng đọc cùng các mẹo cần thiết để tiết kiệm thời gian và đạt tối đa số điểm của phần này.

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách học IELTS READING hiệu quả

II. Cách làm dạng"Chủ đề/ nội dung chính/luận điểm/tiêu đề của bài đọc"

- Câu hỏi thường gặp

  • What is the main idea of the passage?
  • What is the topic of the passage?
  • What is the subject of the passage?
  • What is the purpose of the passage? 
  • The passage is mainly concerned with:
  • What does the passage mainly discuss?
  • Which of the following would be the best title?
  • What is the main pont of the passage?
  • Which title best reflects the main idea of the passage?

Dạng này thường gặp ở câu hỏi đầu tiên mỗi đoạn văn, và câu trả lời thường là câu đầu tiên của đoạn thứ nhất, thi thoảng nó là câu cuối cùng của cả đoạn. Nếu đọc câu đầu mà chưa chắc chắn nội dung của đoạn thì để lại, sau khi làm xong các câu hỏi chi tiết khác và hiểu chủ đề của đoạn thì quay lại để đỡ mất thời gian. (Note lại để không bị bỏ sót)

IELTS TUTOR lưu ý: Nếu chưa chắc chắn chủ đề của đoạn thì các em hãy đọc câu đầu tiên của từng đoạn nhỏ trong đoạn văn đó và tổng hợp ý chính lại, đồng thời đọc lướt nội dung cái câu trong đoạn để tìm ra chủ đề bao quát toàn bài

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Nên làm dạng câu hỏi tìm ý chính này cuối cùng, vì khi tập trung làm những câu hỏi chi tiết, các em sẽ nắm vững nội dung bài, vì thế rất dễ dàng nắm được ý chính của bài

IELTS TUTOR xét ví dụ:

According to anthropologists, people in pre-industrial societies spent 3 to 4 hours per day or about 20 hours per week doing the work necessary for life. Modern comparison of the amount of work performed per week, however, began with the Industrial Revolution (1760-1840) when 10 to 12-hour workdays with six workdays per week were the norm. Even with extensive time devoted to work, however, both incomes and standards of living were low. As incomes rose near the end of the Industrial Revolution, it became increasingly common to treat Saturday afternoons as a half-day holiday. The half-
day holiday had become standard practice in Britain by the 1870s, but did not become common in the United States until the 1920s.

Question: What does the passage mainly discuss?
A. Why people in preindustrial societies worked few hours per week
B. Changes that have occurred In the number of hours that people work per week >> IELTS TUTOR hướng dẫn Phân biệt Occur, Happen & Take place
C. A comparison of the number of hours worked per year in several industries
D. Working conditions during the Industrial Revolution

Đáp án B. Những thay đổi đã diễn ra với số giờ mà mọi người làm việc mỗi tuần

Phân tích: Ở câu đầu tiên, "..people in pre-industrial societies spent 3 to 4 hours per day or about 20 hours per week doing the work necessary for life.": mọi người đã dành 3 đến 4 giờ mỗi ngày hoặc khoảng 20 giờ mỗi tuần để làm việc cho cuộc sống.

Ở câu thứ hai, "Modern comparison of the amount of work performed per week, however, began with the Industrial Revolution (1760-1840) when 10 to 12-hour workdays with six workdays per week were the norm.": Tuy nhiên, sự so sánh về lượng công việc thực hiện mỗi tuần từ Cách Mạng Công Nghiệp bắt đầu khi ngày làm việc 10 đến 12 giờ với 6 ngày mỗi tuần trở thành tiêu chuẩn.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE