Cách viết bài luận "What makes a responsible adolescent? Write an article (150-180 words) to readers of an online newspaper describing the qualities of a responsible adolescent." tiếng anh (Kèm bài sửa HS IELTS TUTOR)

· Writing

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách viết bài luận "What makes a responsible adolescent? Write an article (150-180 words) to readers of an online newspaper describing the qualities of a responsible adolescent." tiếng anh (Kèm bài sửa HS IELTS TUTOR)

I. Đề bài

What makes a responsible adolescent? Write an article (150-180 words) to readers of an online newspaper describing the qualities of a responsible adolescent.

II. Từ vựng

IELTS TUTOR lưu ý từ vựng những topic sau sẽ cần thiết:

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

There are some characteristics that contribute to being a responsible adolescent

  • Main idea 1: Responsible adolescents demonstrate the ability to control their impulses and emotions.
   • Supporting idea:  They can delay gratification and make thoughtful decisions rather than acting impulsively. >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)
   • Example: In the Marshmallow Test, children who were able to delay gratification by resisting the immediate urge to eat the marshmallow demonstrated better outcomes later in life, including higher academic achievement and healthier relationships. 
  • Main idea 2: They take responsibility for their actions and their consequences.
   • Supporting idea:  This includes admitting mistakes, apologizing when necessary, and making amends.
   • Example: Unlike some teenagers who might try to hide their mistakes, a responsible adolescent like my younger sister - Maya takes full ownership of her actions. This means admitting a mistake, like leaving the oven on, and apologizing for any inconvenience or worry it caused, demonstrating both honesty and maturity.

IV. Bài sửa HS IELTS TUTOR

Bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1 của IELTS TUTOR target 6.0 và đã học gần hết chương trình và sắp thi nên bài viết khá ổn nhé, có thể download file xuống để tham khảo kĩ càng nha

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0