Đại từ phiếm chỉ (EVERYBODY, SOMEBODY...)

· Ngữ Pháp

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, trong bài này IELTS TUTOR sẽ hướng dẫn Đại từ phiếm chỉ (EVERYBODY, SOMEBODY...)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Các danh từ ở bảng sau (còn gọi là các đại từ phiếm chỉ)  luôn đòi hỏi các động từ và đại từ đi theo chúng ở ngôi thứ 3 số ít
  • either (1 trong 2) chỉ dùng cho 2 người hoặc 2 vật. Nếu 3 người (vật) trở lên phải dùng any
  • neither (không một trong hai) chỉ dùng cho 2 người, 2 vật. Nếu 3 người (vật) trở lên dùng not any
IELTS TUTOR xét ví dụ:
  • Neither of his chutes opens as he plummets to the ground
    Not any of his pens is able to be used.
Đó là các danh từ ở bảng sau (còn gọi là các đại từ phiếm chỉ).
  • ‘Anyboby’, ‘everybody’ và ‘somebody’ luôn đi với động từ ở số ít và thường được theo sau bằng một đại từ (pronoun) số nhiều. 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Has everyone finished their dinner (IELTS TUTOR giải thích: Mọi người đã ăn tối xong chưa)?
  • Somebody lost his wallet (IELTS TUTOR giải thích: Có người nào đó đã mất ví).

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc