Đặt cụm từ diễn tả thời gian ở đầu câu để nhấn mạnh 

· Ngữ Pháp

Bên cạnh hướng dẫn em kĩ thêm cách phân tích đề thi thật IELTS GENERAL TRAINING dạng Complaint letter, bài này là đề thi thật 04/8/2020, IELTS TUTOR hướng dẫn cách Đặt cụm từ diễn tả thời gian ở đầu câu để nhấn mạnh

I. Vị trí của cụm từ chỉ thời gian

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cụm từ chỉ thời gian có thể được đặt tại nhiều vị trí ở trong câu: đầu câu, giữa câu, hoặc cuối câu.
 • Nếu nó được đặt ở đầu câu thì người học có thể hiểu rằng câu đang được sử dụng với mục đích nhấn mạnh thời gian.

II. Đặt cụm từ diễn tả thời gian ở đầu câu để nhấn mạnh

1. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I talked to the police yesterday. (Tôi nói chuyện với cảnh sát ngày hôm qua.)
  • IELTS TUTOR nhấn mạnh bằng cách đảo cụm từ chỉ thời gian ra đầu câu: Yesterday I talked to the police. (nhấn mạnh thời điểm là ngày hôm qua, không phải tuần trước/ hôm nay/ …)

2. Dùng ‘now’ hoặc ‘today’ ở đầu câu

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Có thể sử dụng ‘now’ hoặc ‘today’ ở đầu câu, theo sau bởi động từ to be (is/are) để nhấn mạnh thời gian.

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The best time to go shopping is now. (Thời điểm tốt nhất để đi mua sắm là bây giờ.)
  • Now is the best time to go shopping. (nhấn mạnh thời điểm ngay hiện tại mà không phải những lúc khác)

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking