Giải thích chi tiết Question 20: : I .................. to join the singing contest last month, but I was unable to. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh

· Giải chi tiết đề thi

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR Giải thích chi tiết Giải thích chi tiết Question 20: : I .................. to join the singing contest last month, but I was unable to. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh

I. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh (Mã đề 419)

II. Giải thích chi tiết Question 20: : I .................. to join the singing contest last month, but I was unable to. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh

Question 20: I .................. to join the singing contest last month, but I was unable to.

A. was encouraging
B. was encouraged
C. encourages >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"encourage"tiếng anh
D. encouraged

  • IELTS TUTOR giải thích: Dựa vào trạng từ chỉ thời gian "last month" và thì của mệnh đề liên kết sau từ but chia ở quá khứ đơn, ta có thể loại đáp án C. Loại đáp án A, D vì ráp vào câu không hợp nghĩa. Như vậy, đáp án của Question 20 này là câu B. was encouraged 
  • IELTS TUTOR dịch câu hỏi: "Tôi...để tham gia cuộc thi tiếng hát vào tháng trước, nhưng tôi đã không thể tham gia"
  • IELTS TUTOR lưu ý về từ vựng:
    • contest (n)
    • unable (adj): không thể

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE