PHÂN BIỆT "SO THAT" & "SO" TIẾNG ANH

· Phân biệt từ

Bên cạnh hướng dẫn cách dùng So + adj that...., hôm nay IELTS TUTOR cũng hướng dẫn thêm các em cách phân biệt SO THAT và SO nhé vì có bạn học viên của lớp IELTS SPEAKING online của IELTS TUTOR thường xuyên sai cách dùng của từ SO THAT

1. Cách dùng S + V + SO THAT + S + V

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong cấu trúc này SO THAT đi liền nhau và có nghĩa là để cho, để rồi, dùng để giải thích mục đích hoặc kết quả đạt được
 • Sau So that thường dùng can 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Everyone wants to be fluent in english so that they can have a good job (để mà có công việc tốt)
  • IELTS TUTOR giải thích: 
   • ý nghĩa ở đây là ai cũng muốn nói tiếng anh thành thạo để có thể có việc làm tốt 
 • You need to talk to me about your problems so that I can help you! (để mà tôi có thể giúp)
 • Shall We Go On Sinning So That Grace May Increase?
 • Tennessee expands free child care program until mid-August so that many more can now benefit
 • 10-Year-Old Girl Makes A “Hug Curtain” So That Grandparents Feel Loved
 • Farmers and forest owners bristle at politicians screwing the scrum so that forest owners subsidise the domestic wood processing industry, potentially resulting in trade retaliation from export markets

2. Cách dùng So

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE