CÁCH DÙNG TO INF & VING TIẾNG ANH

· Ngữ Pháp

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional Areas (kèm bài sửa của học sinh đi thi), Trong quá trình ôn thi THPT QG chắc các em cung đã từng gặp khó trong việc phân biệt khi nào thì dùng To V và khi nào dùng V-ing đúng không. Chính từ khó khăn này mà hôm nay IELTS TUTOR xin giới thiệu đến các em các nhận biết và xử lý điểm ngữ pháp này, qua đó giúp các em hiểu và vận dụng tốt hơn cùng với đó là có được sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi THPTQG sắp tới. Đừng quên học thêm về các phrasal verb thường gặp trong tiếng anh nhé

I. Cấu trúc liên quan đến To V & V-ing

A. Danh động từ - Gerund (Ving)

1. Gerund (V-ing ) - Danh động từ

1.1. Định nghĩa

Danh động từ được tạo thành bằng cách thêm cụm -ing vào động từ gốc .

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • read - reading
 •  love - loving
 • call - calling

1.2. Vị trí trong câu

a) Với vai trò chủ từ :

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Reading is the best way to enrich knowledge .

b) Với vai trò tân ngữ :

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • One of his hobbies is playing game .

c) Với vai trò đứng sau giới từ :

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She left without saying good bye .

d) Theo sau một vài động từ nhất định :

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The mananger suggested calling off the meeting .

f ) Theo sau một vài danh từ nhât định :

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • There is no difficulty finishing test .

g ) The sau một vài tính từ nhất định :

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • It would be worth dying for .

h ) Trong cấu chủ tĩnh lượt mệnh đề quan hệ ở dạng chủ động :

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The man standing here was my father ,

i ) Trong cấu trúc tĩnh lượt mệnh đề trạng ngữ :

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Getting up late , she missed the train .

1.3. Phân biệt giữa danh từ và danh động từ

a) Sau danh động từ có thể có tân ngữ còn danh từ thì không:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She avoids using the smartphone before going to sleep . ( sau " using " có thêm" the smartphone ")
 • She avoids the light .

b) Trước danh từ có thể có mạo từ " the " còn danh động từ thì không :

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Swimming was fun .
 • The party was fun .

1.4. Một vài động từ theo sau bởi V-ing (gerund)

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH DÙNG TO INF VÀ VING TRONG TIẾNG ANH

B. Động từ nguyên thể - To infinitive (to-inf)

2.1. Định nghĩa

To verb là một hình thức động từ được tao thành bằng cách thêm "to " trước động từ gốc .

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • go - to go
 • have - to have
 • call - to call

2.2. Vị trí trong câu

a) Theo sau một động từ nhất định :

IELTS TUTOR xét ví dụ: She decided to go to church .

b) Theo sau một danh từ nhất định :

IELTS TUTOR xét ví dụ: They have the ability to manage the work

c) Theo sau một tính từ nhất định :

IELTS TUTOR xét ví dụ: It is possible to pass the exam .

d) Dùng để rút gọn cho từ " in order to":

IELTS TUTOR xét ví dụ: In order to pass the exam , you have to study hard .

= To pass the exam , you have to study hard .

e) Làm chủ ngữ cho câu :

IELTS TUTOR xét ví dụ: To travel the world is her dream .

f) Làm tân ngữ / bổ ngữ :

IELTS TUTOR xét ví dụ: He want to become a doctor .

2.3. Một vài động từ theo sau bởi To V (verb infinitive)

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH DÙNG TO INF VÀ VING TRONG TIẾNG ANH

2.4. Các động từ được theo sau bở cả to V & V-ing

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH DÙNG TO INF VÀ VING TRONG TIẾNG ANH

II. Bài tập áp dụng

V-ing and To V

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE