HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH DÙNG CẤU TRÚC "IT IS HIGH TIME THAT..." (it is time / it is about time) TRONG TIẾNG ANH

· Ngữ Pháp

Bên cạnh trau dồi thêm về các IDIOMS, cấu trúc, từ và ngữ thường gặp trong Topic Time, IELTS TUTOR mong muốn các em học kĩ thêm kiến thức về ITS HIGH TIME nhé vì đây là kiến thức thường được ra thi trong các kì thi Đại học & HSG.

IT IS TIME / IT IS HIGH TIME / IT IS ABOUT TIME + Verb past subjunctive: đã đến lúc cần làm gì rồi

Trong đó Verb past subjunctive là hình thức giả định, tất cả ngôi be chia were

Ngoài ra còn có thể dùng It is high time to do sth hoặc

It is high time for sb to do sth

It is high time for sth

Xét ví dụ:

 • It’s high time we got a pay rise! (đến lúc được tăng lương rồi)
 • It is high time the Government displayed a more humanitarian approach towards victims of the recession. 
 • It is high time to consider the problem on a global scale.
 • It's high time we made some changes around here. 
 • It's high time (that) you cleaned your room.
 • It's time you went to bed. You'll have to get up early tomorrow.
 • It's high time I bought a new pair of jeans.
 • It's about time this road was completed. They've been working on it for months.
 • It's time (for you) to go to bed.
 • It's time to say goodbye.
 • It's time for breakfast.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking