Cách dùng tính từ"least"tiếng anh

· Ngữ Pháp

Bên cạnh hướng dẫn em kĩ thêm cách phân tích đề thi thật IELTS GENERAL TRAINING dạng Complaint letter, bài này là đề thi thật 04/8/2020, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"least"tiếng anh

I. So sánh nhất trong tiếng anh

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng SO SÁNH NHẤT tiếng anh

II. Least được dùng như "adj" trong so sánh nhất

1. Mang nghĩa "tối thiểu, nhỏ nhất, ít nhất, kém nhất"

=less than anything or anyone else; the smallest amount or number/You use the least to mean a smaller amount than anyone or anything else, or the smallest amount possible.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • The least khi là tính từ (adj) sẽ đứng trước danh từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He's the best teacher even though he has the least experience (IELTS TUTOR giải thích: anh ấy là giáo viên giỏi nhất dù anh ấy ít kinh nghiệm nhất)
 • The least worry we have is about the weather (IELTS TUTOR giải thích: thời tiết là điều chúng tôi ít lo lắng nhất)
 • If you had the least thought for others , you would not have spoken out in that way (IELTS TUTOR giải thích: nếu ông chỉ nghĩ đến người khác một chút thôi, ông đã không nói như vậy)
 • I try to offend the least amount of people possible. 
 • If you like cheese, go for the ones with the least fat.
 • There is not the least wind today (IELTS TUTOR giải thích: hôm nay không có một tí gió nào)
 • This group is the least likely of the four to win.

2. Mang nghĩa"rất nhỏ, gần như không có(nhấn mạnh)"

=You use the least to emphasize the smallness of something, especially when it hardly exists at all

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I don't have the least idea of what you're talking about. 
 • They neglect their duty at the least hint of fun elsewhere. 
 • The bosses paid less than they had promised and at the least complaint went to the police.

3. Mang nghĩa"cái ít nhất"

=You use least in structures where you are emphasizing that a particular situation or event is much less important or serious than other possible or actual ones.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Having to get up at three o'clock every morning was the least of her worries.
 • Although three days isn't very long, shortage of time was the least of his problems. 
 • At that moment, they were among the least of the concerns of the government.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking