Return to site

Least được dùng như "adj" trong so sánh nhất

· Ngữ Pháp

Bên cạnh hướng dẫn em kĩ thêm cách phân tích đề thi thật IELTS GENERAL TRAINING dạng Complaint letter, bài này là đề thi thật 04/8/2020, IELTS TUTOR hướng dẫn Least được dùng như "adj" trong so sánh nhất

I. So sánh nhất trong tiếng anh

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng SO SÁNH NHẤT tiếng anh

II. Least được dùng như "adj" trong so sánh nhất

Mang nghĩa "tối thiểu, nhỏ nhất, ít nhất, kém nhất"

=less than anything or anyone else; the smallest amount or number

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • he's the best teacher even though he has the least experience (IELTS TUTOR giải thích: anh ấy là giáo viên giỏi nhất dù anh ấy ít kinh nghiệm nhất)
  • the least worry we have is about the weather (IELTS TUTOR giải thích: thời tiết là điều chúng tôi ít lo lắng nhất)
  • if you had the least thought for others , you would not have spoken out in that way (IELTS TUTOR giải thích: nếu ông chỉ nghĩ đến người khác một chút thôi, ông đã không nói như vậy)
  • there is not the least wind today (IELTS TUTOR giải thích: hôm nay không có một tí gió nào)
  • This group is the least likely of the four to win.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK