Least được dùng như đại từ

· Ngữ Pháp

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Least được dùng như đại từ

I. Đại từ trong tiếng anh

II. Least được dùng như đại từ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • that's the least of my anxieties (IELTS TUTOR giải thích: đó là nỗi lo lắng ít nhất của tôi)
  • it's the least I can do to help you(IELTS TUTOR giải thích: đó là điều tối thiểu tôi có thể làm được để giúp ông)
  • she gave the least of all towards the wedding-present (IELTS TUTOR giải thích: cô ta mừng cưới ít nhất trong số quà mừng)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking