Least được dùng như trạng từ (adv)

· Ngữ Pháp

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Least được dùng như trạng từ (adv)

I. Trạng từ (adv) trong tiếng anh

II. Least được dùng như trạng từ (adv)

Mang nghĩa "ít nhất"

=less than anything or anyone else; (of) the smallest amount or number; superlative oflittle

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • just when we least expected it (IELTS TUTOR giải thích: đúng vào lúc chúng tôi ít mong đợi điều đó nhất)
  • he disliked many of his teachers and Miss Mary he liked (the ) least (IELTS TUTOR giải thích: nó không ưa nhiều giáo viên, nhưng cô Mary là người nó không ưa nhất)
  • she chose the least expensive of the hotels (IELTS TUTOR giải thích: cô ta chọn khách sạn ít đắt tiền nhất (rẻ tiền nhất) 
  • one of the least performed of Shakespeare 's plays (IELTS TUTOR giải thích: một trong những vở kịch ít được trình diễn nhất của Shakespeare)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking