So sánh AS MUCH AS & AS MANY AS tiếng anh

· Ngữ Pháp

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn So sánh AS MUCH AS & AS MANY AS trong tiếng anh

I. Cách dùng AS MUCH AS

IELTS TUTOR hướng dẫn cách dùng AS MUCH AS tiếng anh

II. Cách dùng AS MANY AS

IELTS TUTOR hướng dẫn cách dùng AS MANY AS tiếng anh

III. Phân biệt AS MUCH AS & AS MANY AS

1. as much as sẽ đi cùng với danh từ không đếm được còn as many as sẽ đi cùng với danh từ đếm được.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The amount of money he makes in a month is as much as what I make my whole life.
  • Mom told me to buy as many flowers as possible.
  • If only you spent as much time studying lessons as you would in games.
  • She tried to solve as many problems as possible.

2. Sự khác nhau trong so sánh bội số

2.1. is (twice) as much as + ....

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Chỗ này nếu dùng as many as là sai 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Our rent is four times as much as it was ten years ago.
  •  Royalty rates on private or state-owned land can be twice as much as federal land.
  • It’s almost twice as much as the previous record of 125,000 concurrent players, which was set last year.

IELTS TUTOR xét ví dụ từ bài viết của bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING của IELTS TUTOR

So sánh AS MUCH AS & AS MANY AS trong tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Trong câu này, bạn viết as much as như này như IELTS TUTOR hướng dẫn ở trên là hoàn toàn chính xác, nếu không dùng as much as chỗ này mà dùng as many as là sai ngữ pháp, khi nào as many + noun danh từ đếm đc + as thì mới đúng còn không có noun thì as much as đúng rồi 

2.2. V+ (twice) as many + (noun)+as

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Punjab sees twice as many Covid deaths as Sindh

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc