Phân biệt "FIRST", "AT FIRST", "FIRSTLY", "AT THE BEGINNING" & "IN THE BEGINNING"

· Phân biệt từ

Bên cạnh hướng dẫn em cách viết IELTS WRITING không bị dài & Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn cách phân biệt FIRST, AT FIRST, FIRSTLY, AT THE BEGINNING và IN THE BEGINNING trong tiếng anh nhân dịp một bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 kèm 1 của IELTS TUTOR chưa nắm cách dùng nhé

1. First vừa là trạng từ, vừa là hạn định từ (determiner)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • FIRST có thể là hạn định từ và có thể là trạng từ
 • Đề cập đến người hay sự vật nào đó đầu tiên trong chuỗi các sự kiện, thời gian, số lượng, chất lượng và có tầm quan trọng.

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • What’s the name of the first person who walked on the moon? (determiner) 
 • Beth always arrives first at meetings. (adverb)

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "first" tiếng anh

2. Firstly là adverb (trạng từ)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Firstly: đầu tiên, dùng để nói về thứ tự, khi liệt kê một chuỗi gì đó

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ

 • Firstly, we should prepare all materials. Secondly, a draft should be made....
 • There are two very good reasons why we can't do it. Firstly, we don't have enough money, and secondly, we don't have enough time.
 • First(ly) the sodium chloride is dissolved in the water and heated gently. Second(ly) a dye is added to the solution.

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "firstly" tiếng anh

3. At First

IELTS TUTOR lưu ý:

 • At first = at the very beginning, mang hàm nghĩa trái ngược, thể hiện sự tương phản 

Cũng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • At first when I went to England to study English, I was homesick, but in the end I cried when it was time to leave.
 • He called for help. No one heard him at first, but eventually two young girls came to help him.

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "at first" tiếng anh

4. At the beginning & in the beginning

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE