Phân biệt a lot/ lots of/ plenty/ a great deal & many/much

· Ngữ Pháp

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, trong bài này IELTS TUTOR sẽ hướng dẫn Phân biệt a lot/ lots of/ plenty/ a great deal & many/much

I. Cách dùng A lot of & Lots of

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng A lot of & Lots of

II. Phân biệt a lot/ lots of/ plenty/ a great deal & many/much

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Các thành ngữ trên tương đương với much/ many (nhiều) và most (đa phần).
 • A lot of/ lots of (informal) = a great deal/ alarge number of/ much/ many (formal)
 • Plenty of được dùng phổ biến trong informal English.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • Don’t rush, there’s plenty of time.
   • Plenty of shops take checks.
 • A large a mount of = a great deal of + non-count noun (formal English)
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • I have thrown a large amount of old clothing.
   • Mr Lucas has spent a great deal of time in the Far East.
 • A lot và a great deal có thể được dùng làm phó từ và vị trí của nó là ở cuối câu.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • On holiday we walk and swim a lot.
   • The gorvernment seems to change its mind a great deal.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc