Phân biệt mệnh đề quan hệ xác định & không xác định

· Ngữ Pháp

Bên cạnh phân tích kĩ các điểm ngữ pháp (có mệnh đề quan hệ) của bạn HS IELTS TUTOR đi thi ngày 22/8/2020 đạt 6.5 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn CÁC LOẠI MỆNH ĐỀ QUAN HỆ (MỆNH ĐỀ TÍNH NGỮ)

I. Mệnh đề quan hệ (mệnh đề tính ngữ)

II. Phân biệt mệnh đề quan hệ xác định & không xác định

1. MỆNH ĐỀ QUAN HỆ XÁC ĐỊNH

IELTS TUTOR tổng kết dễ hiểu:

 • Mệnh đề quan hệ xác định như tên đã nêu là đã xác định cụ thể cho danh từ, tức là mệnh đề quan hệ đó đóng vai trò giải thích và xác định rõ nghĩa cho danh từ không có nó là không hiểu danh từ đó nghĩa là gì trong câu
 • Mệnh đề quan hệ xác định đóng vai trò quan trọng trong câu
 • Nếu bỏ mệnh đề quan hệ xác định đi thì câu không rõ ràng 

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I like the woman who lives next door → Nếu IELTS TUTOR không nêu rõ là người phụ nữ nhà bên cạnh (who lives next door) thì cũng không biết ý là đang nói đến người nào → tức ở đây là mệnh đề quan hệ xác định vì đóng vai trò không thể thiếu trong câu 
 • The girl who is wearing the blue dress is my sister → nếu không có mệnh đề quan hệ who is wearing the blue dress thì cũng không biết cô gái đó hình dạng như nào

 • The book which I borrowed from you is very interesting → nếu không nêu rõ mệnh đề quan hệ (which I borrowed from you) thì không nắm được là ý đang muốn nói quyển sách nào

2. MỆNH ĐỀ QUAN HỆ KHÔNG XÁC ĐỊNH

IELTS TUTOR giải thích dễ hiểu như sau:

 • Mặc dù vẫn giải thích cho danh từ đứng trước, tuy nhiên có hay không có mệnh đề quan hệ này thì danh từ đó vẫn được hiểu
 • Nếu bỏ đi mệnh đề quan hệ không xác định thì vẫn hiểu danh từ đó và câu vẫn đầy đủ nghĩa 
 • Phải thêm dấu , trước mệnh đề quan hệ không xác định để ngăn ra mệnh đề chính
 • Danh từ đứng trước thường là tên riêng hoặc trước các danh từ thường có các từ như: this, that, these, those, my, his her…đứng trước.
 • Không được dùng that trong mệnh đề không xác định.

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I live in London, which has some fantastic parks → Ai cũng biết London nằm ở đâu nên thông tin thêm 'which has some fantastic parks' chỉ dùng bổ sung thêm thông tin chứ bỏ nó đi người ta vẫn hiểu
 • My father, who is 50 years old, is a doctor → Bỏ vế , who is 50 years old, thì vẫn hiểu bố mình là ai rồi

 • This girl, whom you met yesterday, is my daughter → Bỏ vế , whom you met yesterday, cũng biết cái đứa con gái này là con mình

Cùng IELTS TUTOR xét các ví dụ khác của mệnh đề quan hệ không xác định

 • My boss, who is very nice, lives in Manchester.
 • My sister, who I live with, knows a lot about cars.
 • My bicycle, which I've had for more than ten years, is falling apart.
 • My mother's house, which I grew up in, is very small.
 • Yesterday I called our friend Julie, who lives in New York.
 • The photographer called to the Queen, who looked annoyed.
 • Last week I bought a new computer, which I don't like now.
 • I really love the new Chinese restaurant, which we went to last night.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc