Giải thích chi tiết Question 21: ______ a big fine for speeding, the driver felt very sorry thinking if only he had followed the traffic rules. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh

· Giải chi tiết đề thi

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR Giải thích chi tiết Giải thích chi tiết Question 21: ______ a big fine for speeding, the driver felt very sorry thinking if only he had followed the traffic rules. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh

I. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh (Mã đề 419)

II. Giải thích chi tiết Question 21: ______ a big fine for speeding, the driver felt very sorry thinking if only he had followed the traffic rules. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh

Question 21: ______ a big fine for speeding, the driver felt very sorry thinking if only he had followed the traffic rules.
A. Giving
B. Given
C. Having given
D. To give

  • IELTS TUTOR giải thích: Dựa vào ngữ cảnh của câu hỏi, chúng ta có thể xác định đây là câu về cách dùng của Cụm phân từ. Phân tích câu hỏi, ta thấy hành động ... a big fine for speeding xảy ra trước hành động chính trong câu là felt very sorry thinking..., do đó câu trả lời chính xác nhất ở đây sẽ là sử dụng cụm phân từ hoàn thành (perfect participle phrase) cho phần đầu, nghĩa là: Having been given a big fine for speeding,.... Tuy nhiên, trong đáp án không có nên phương án khả dĩ trong trường hợp này sẽ là câu B, ráp vào sẽ là: given a big fine for speeding,....
  • IELTS TUTOR dịch câu hỏi: "... một số tiền phạt nặng về tốc độ, tài xế đã cảm thấy tiếc giá mà anh ta tuân thủ quy tắc đường bộ"
  • IELTS TUTOR lưu ý về từ vựng:
    • fine (n): tiền phạt
    • unable (adj): không thể

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE