Giải thích chi tiết Question 25: Having worked on his short story for half a year, the writer was finally able to portray the full beauty of his homeland. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh (Mã đề 419)

· Giải chi tiết đề thi

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR Giải thích chi tiết Question 25: Having worked on his short story for half a year, the writer was finally able to portray the full beauty of his homeland. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh (Mã đề 419)

I. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh (Mã đề 419)

II. Giải thích chi tiết Question 25: Having worked on his short story for half a year, the writer was finally able to portray the full beauty of his homeland. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh (Mã đề 419)

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word CLOSEST in meaning to the underlined word in each of the following questions.

Question 25: Having worked on his short story for half a year, the writer was finally able to portray the full beauty of his homeland.
A. enter
B. describe
C. gather
D. collect

  • IELTS TUTOR giải thích: động từ portray mang nghĩa mô tả, diễn tả. Chọn ngay đáp án B.
  • IELTS TUTOR dịch câu hỏi: "Sau nửa năm viết truyện ngắn, nhà văn cuối cùng đã có thể khắc họa vẻ đẹp hoàn chỉnh của quê nhà "
  • IELTS TUTOR lưu ý về từ vựng:

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE