Giải thích chi tiết Question 26: Future employers like to know about their work experience (26) ______ they think is important for them in the process of recruiting employees. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh (Mã đề 419)

· Giải chi tiết đề thi

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR Giải thích chi tiết Question 26: Future employers like to know about their work experience (26) ______ they think is important for them in the process of recruiting employees. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh (Mã đề 419)

I. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh (Mã đề 419)

II. Giải thích chi tiết Question 26: Future employers like to know about their work experience (26) ______ they think is important for them in the process of recruiting employees. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh (Mã đề 419)

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 26 to 30.

Question 26: Future employers like to know about their work experience (26) ______ they think is important for them in the process of recruiting employees.

A. which
B. where
C. when
D. who

  • IELTS TUTOR giải thích: Đây là câu hỏi về cách dùng của đại từ quan hệ trong mệnh đề quan hệ. Xác định thành phần trong mệnh đề chính là đại từ quan hệ muốn đề cập đến là: "their work experience" - chỉ vật, chọn ngay đáp án A.
  • IELTS TUTOR dịch câu hỏi: "Những nhà tuyển dụng trong tương lai muốn biết về kinh nghiệm làm việc của họ (young people) ------ mà họ (future employers) nghĩ là quan trọng cho họ (future employers) trong việc tuyển dụng người lao động"
  • IELTS TUTOR lưu ý về từ vựng:
    • Employer (n): người tuyển dụng lao động
    • Employee (n): người lao động
    • Recruit (v): tuyển mộ

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE