Giải thích chi tiết Question 28: In addition, they will find these professionals’ advice specially helpful thinking about the different choices they will have to (28) ______. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh (Mã đề 419)

· Giải chi tiết đề thi

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR Giải thích chi tiết Question 28: In addition, they will find these professionals’ advice specially helpful thinking about the different choices they will have to (28) ______. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh (Mã đề 419)

I. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh (Mã đề 419)

II. Giải thích chi tiết Question 28: In addition, they will find these professionals’ advice specially helpful thinking about the different choices they will have to (28) ______. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh (Mã đề 419)

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 26 to 30.

Question 28: In addition, they will find these professionals’ advice specially helpful thinking about the different choices they will have to (28) ______.

A. build
B. make
C. fill
D. do

  • IELTS TUTOR giải thích: Chọn ngay câu B vì đây là một cụm thường dùng trong tiếng Anh: make a choice. Trong câu này có một điểm cần lưu ý là cách dùng của mệnh đề trạng ngữ, cụ thể hơn là cách rút gọn mệnh đề trạng ngữ ở đoạn: thinking about..... Ở đây, nếu xét đến cụm thinking about... như một cụm danh động từ (gerund phrase) thì sẽ không đúng vì helpful là một tính từ. Do đó, hợp lý nhất ở đây là một trạng từ, cả câu nếu chưa rút gọn sẽ như sau:
    • In addition , they will find these professionals' advice specially helpful, when they think about the different choices they will have to make. ---> rút gọn lần thứ nhất: In addition, they will find these professionals' advice specialy helpful when thinking about the different choices they will have to make. ---> (do 2 hành động trong mệnh đề chính mà mệnh đề trạng ngữ xảy ra đồng thời nên ta rút ngọn luôn liên từ when)---> rút gọn lần thứ 2: In addition, they will find these professionals’ advice specially helpful thinking about the different choices they will have to make.
  • IELTS TUTOR dịch câu hỏi:"Ngoài ra, họ (young people) sẽ nhận thấy những lời khuyên từ chuyên gia này đặc biệt hữu ích những lựa chọn khác nhau mà họ (young people) phải lựa chọn"
  • IELTS TUTOR lưu ý về từ vựng:

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE