Giải thích chi tiết Question 29: Work experience often involves uncomfortable situations, (29) ______ people who are in such situations can learn how to behave appropriately in front of clients and how to respond to things in the workplace. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh (Mã đề 419)

· Giải chi tiết đề thi

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR Giải thích chi tiết Question 29: Work experience often involves uncomfortable situations, (29) ______ people who are in such situations can learn how to behave appropriately in front of clients and how to respond to things in the workplace. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh (Mã đề 419)

I. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh (Mã đề 419)

II. Giải thích chi tiết Question 29: Work experience often involves uncomfortable situations, (29) ______ people who are in such situations can learn how to behave appropriately in front of clients and how to respond to things in the workplace. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh (Mã đề 419)

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 26 to 30.

Question 29: Work experience often involves uncomfortable situations, (29) ______ people who are in such situations can learn how to behave appropriately in front of clients and how to respond to things in the workplace.

A. but
B. nor
C. for
D. either

  • IELTS TUTOR giải thích: Cần xem lại cách dùng của nor, either. Dễ dàng thấy chỉ có đáp án A là phù hợp, xem lại cách dùng but như một liên từ kết hợp fanboys.
  • IELTS TUTOR dịch câu hỏi:" Kinh nghiệm làm việc thường liên quan đến những tình huống không thoải mái, -----những người ở trong những tình huống như vậy có thể học cách ứng xử phù hợp trước khách hàng và cách ứng phó với những điều ở chốn công sở"
  • IELTS TUTOR lưu ý về từ vựng:
    • involve: liên quan
    • behave: ứng xử
    • appropriately: thích hợp, phù hợp

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE