Giải thích chi tiết Question 30: Appearance is also important and they need to dress suitably whether they are going for a job as an engineer or an IT specialist, or a job which is perhaps less technical but equally (30) ______, such as a medical doctor or a teacher. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh (Mã đề 419)

· Giải chi tiết đề thi

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR Giải thích chi tiết Question 30: Appearance is also important and they need to dress suitably whether they are going for a job as an engineer or an IT specialist, or a job which is perhaps less technical but equally (30) ______, such as a medical doctor or a teacher. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh (Mã đề 419)

I. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh (Mã đề 419)

II. Giải thích chi tiết Question 30: Appearance is also important and they need to dress suitably whether they are going for a job as an engineer or an IT specialist, or a job which is perhaps less technical but equally (30) ______, such as a medical doctor or a teacher. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh (Mã đề 419)

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 26 to 30.

Question 30: Appearance is also important and they need to dress suitably whether they are going for a job as an engineer or an IT specialist, or a job which is perhaps less technical but equally (30) ______, such as a medical doctor or a teacher.

A. understanding
B. commanding
C. confusing
D. demanding

  • IELTS TUTOR giải thích: dựa vào ngữ cảnh trong câu, ta chọn đáp án D. Cả 4 đáp án đều ở dạng tính từ.
  • IELTS TUTOR dịch câu hỏi:"Vẻ bề ngoài cũng quan trọng và họ (young people) cần ăn mặc phù hợp cho dù họ đang làm kỹ sư hoặc chuyên gia công nghệ thông tin, hoặc một công việc mà có lẽ ít tính kỹ thuật hơn nhưng ----- tương đương, như là bác sĩ y khoa hoặc giáo viên
  • IELTS TUTOR lưu ý về từ vựng:

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE