Trật tự từ trong câu tiếng anh

· Ngữ Pháp

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Trật tự từ trong câu tiếng anh

I. Loại từ trong tiếng anh

Trong tiếng anh sẽ bao gồm các loại từ sau đây mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn rất kĩ cho từng loại:

1. Danh từ

2. Động từ

3. Tính từ

4. Trạng từ

5. Giới từ

6. Đại từ

7. Liên từ

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng liên từ tiếng anh

8. Thán từ

II. Trật tự từ trong câu tiếng Anh

1. Câu đơn S + V + O

IELTS TUTOR lưu ý:

Trong bất cứ câu tiếng Anh cơ bản nào cũng đều có các phần bao gồm:

 • Chủ ngữ ở đây có thể là : Danh từ, đại từ
 • Động từ : các động từ chỉ hành động
 • Tân ngữ(đi sau các động từ chỉ hành động) có thể là : danh từ, cụm danh từ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I love you
 • He plays tennis
 • She goes to school

2. Trật tự khi câu có adv (trạng từ)

2.1. Khi có trạng từ chỉ thời gian và địa điểm

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trạng từ có thể đứng ở đầu hoặc cuối câu
 • KHÔNG chen vào giữa câu
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: They watch movie at home
 • Khi trong câu xuất hiện cùng lúc cả trạng từ chỉ địa điểm và trạng từ chỉ thời gian thì địa điểm trước thời gian sau
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She arrived at the office at 7 o’clock

2.2. Khi có trạng từ chỉ tần suất

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đối với trạng từ chỉ tần suất sẽ được chia ra thành 2 loại nhỏ là: trạng từ chỉ tần suất và cụm trạng từ chỉ tần suất 

2.2.1. S + Trạng từ chỉ tần suất + V

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • never smoke
 • She often goes to the movies with her friends

2.2.2. S + V +(O) + Cụm trạng từ chỉ tần suất

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He goes on business trips twice a week
 • I go to school every day

  3. Trật tự khi câu có tính từ (Adj)

  3.1. Vị trí của tính từ nói chung: đứng trước danh từ

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • He drives the red car
   • She had a fight with a big dog

   3.3. Vị trí của các tính từ trong cùng 1 câu

   Ý kiến- Kích thước- Tuổi- Hình dạng- Màu sắc- Nguồn gốc- Chất liệu-Mục đích

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • She has long red hair
   • He has a lovely yellow puppy

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Intensive Speaking