...., Which rút gọn thành , Ving trong mệnh đề quan hệ

· Ngữ Pháp

Bên cạnh hướng dẫn em kĩ thêm cách phân tích đề thi thật IELTS GENERAL TRAINING dạng Complaint letter, bài này là đề thi thật 04/8/2020, IELTS TUTOR hướng dẫn cách dùng ...., Which rút gọn thành , Ving trong mệnh đề quan hệ

I. Rút gọn mệnh đề quan hệ

II. ...., Which rút gọn thành , Ving trong mệnh đề quan hệ

Cùng IELTS TUTOR xét các ví dụ:

  • Diets that are high in saturated fat clog up our arteries, thereby reducing the blood flow to our hearts and brains.
    • IELTS TUTOR giải thích: Câu này chính là câu rút gọn của Diets that are high in saturated fat clog up our arteries, which thereby reduces the blood flow to our hearts and brains mang nghĩa là cái việc mà ( Diets that are high in saturated fat clog up our arteries) làm ( reduces the blood flow to our hearts and brains)
  • They had failed to agree to a settlement, thereby throwing 250 people out of work.
    • IELTS TUTOR giải thích: They had failed to agree to a settlement, which thereby threw 250 people out of work.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE