William Gilbert and Magnetism: Giải thích cấu trúc khó, Dịch & Đáp án đề thi thật IELTS READING

· Đề thi thật IELTS Reading

Bên cạnh Phân tích & Bài Sửa "The diagram below shows how to recycle organic waste to produce fertiliser (compost)" IELTS WRITING TASK 1, IELTS TUTOR cũng cung cấp William Gilbert and Magnetism: Giải thích cấu trúc khó, Dịch & Đáp án đề thi thật IELTS READING

I. Kiến thức liên quan

II. Đề thi IELTS READING: William Gilbert and Magnetism & Giải thích cấu trúc khó

Giải thích cấu trúc khó trong mỗi bài đọc IELTS READING mô phỏng theo Bài tập cấu trúc IELTS READING trong khoá học IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR giúp học viên hiểu rõ cấu trúc khó & đọc nhanh hơn

A. 16th and 17th centuries saw two great pioneers of modern science: Galileo and Gilbert. The impact of their findings is eminent. Gilbert was the first modern scientist, also the accredited father of the science of electricity and magnetism, an Englishman of learning and a physician at the court of Elizabeth. Prior to him, all that was known of electricity and magnetism was what the ancients knew, nothing more than that the lodestone possessed magnetic properties and that amber and jet, when rubbed, would attract bits of paper or other substances of small specific gravity. However, he is less well-known than he deserves.

 • IELTS TUTOR giải thích cấu trúc khó (gạch dưới) trong đoạn này: 
  • , nothing more than that the lodestone possessed magnetic properties and that amber and jet, when rubbed, would attract bits of paper or other substances of small specific gravity: nguyên cụm này đang bổ nghĩa cho cụm danh từ what the ancients knew phía trước 
  • IELTS TUTOR viết lại câu này viết dễ hiểu hơn sẽ là: Before him, people only knew what the ancients knew about electricity and magnetism. All they knew was that lodestone had magnetic properties, and when amber or jet was rubbed, it could attract lightweight objects like bits of paper.

 • IELTS TUTOR dịch: Thế kỷ 16 và 17 chứng kiến hai nhà tiên phong vĩ đại của khoa học hiện đại: Galileo và Gilbert. Tác động của những phát hiện của họ là nổi bật. Gilbert là nhà khoa học hiện đại đầu tiên, cũng là cha đẻ của khoa học về điện và từ, một người Anh có học và là thầy thuốc tại triều đình Elizabeth. Trước ông, tất cả những gì được biết về điện và từ học là những gì người xưa biết, không gì khác hơn là đá nam châm sở hữu các đặc tính từ tính và hổ phách và tia phản lực, khi cọ xát, sẽ hút các mẩu giấy hoặc các chất khác có trọng lượng riêng nhỏ. Tuy nhiên, anh ta ít được biết đến hơn anh ta xứng đáng.

B. Gilbert’s birth predated Galileo. Born in an eminent local family in Colchester county in the UK, on May 24, 1544, he went to grammar school, and then studied medicine at St. John’s College, Cambridge, graduating in 1573. Later he traveled in the continent and eventually settled down in London.

 • IELTS TUTOR dịch: Gilbert sinh trước Galileo. Sinh ra trong một gia đình địa phương danh giá ở Quận Colchester, Vương quốc Anh, vào ngày 24 tháng 5 năm 1544, ông theo học trường ngữ pháp, sau đó học y khoa tại Đại học St John’s, Cambridge, tốt nghiệp năm 1573. Sau đó, ông đi du lịch khắp lục địa và cuối cùng ổn định cuộc sống tại Luân Đôn.

C. He was a very successful and eminent doctor. All this culminated in his election to the president of the Royal Science Society. He was also appointed the personal physician to the Queen (Elizabeth I), and later knighted by the Queen. He faithfully served her until her death. However, he didn’t outlive the Queen for long and died on December 10, 1603, only a few months after his appointment as personal physician to King James.

 • IELTS TUTOR dịch: Ông là một bác sĩ rất thành đạt và lỗi lạc. Tất cả điều này lên đến đỉnh điểm trong cuộc bầu cử của ông vào chủ tịch của Hiệp hội Khoa học Hoàng gia. Ông cũng được bổ nhiệm làm bác sĩ riêng cho Nữ hoàng (Elizabeth I), và sau đó được Nữ hoàng phong tước hiệp sĩ. Anh trung thành phục vụ cô cho đến khi cô qua đời. Tuy nhiên, ông không sống lâu hơn Nữ hoàng được bao lâu và qua đời vào ngày 30 tháng 11 năm 1603, chỉ vài tháng sau khi được bổ nhiệm làm bác sĩ riêng cho Vua James.

D. Gilbert was first interested in chemistry but later changed his focus due to the large portion of mysticism of alchemy involved (such as the transmutation of metal). He gradually developed his interest in physics after the great minds of the ancient, particularly about the knowledge the ancient Greeks had about lodestones, strange minerals with the power to attract iron. In the meantime, Britain became a major seafaring nation in 1588 when the Spanish Armada was defeated, opening the way to British settlement of America. British ships depended on the magnetic compass, yet no one understood why it worked. Did the pole star attract it, as Columbus once speculated; or was there a magnetic mountain at the pole, as described in Odyssey, which ships would never approach, because the sailors thought its pull would yank out all their iron nails and fittings? For nearly 20 years William Gilbert conducted ingenious experiments to understand magnetism. His works include On the Magnet and Magnetic Bodies, Great Magnet of the Earth.

 • IELTS TUTOR giải thích cấu trúc khó (gạch dưới) trong đoạn này: 
  • In the meantime, Britain became a major seafaring nation in 1588 when the Spanish Armada was defeated, opening the way to British settlement of America: trong đó , opening là cách dủng rút gọn mệnh đề quan hệ thành , ving là điểm grammar rất hay dùng trong ielts nên học nhé  , ving = , which + verbs  
  • IELTS TUTOR viết lại câu này viết dễ hiểu hơn sẽ là:  Meanwhile, in 1588, Britain became a significant seafaring nation after defeating the Spanish Armada. This victory paved the way for British colonization of America.
 • IELTS TUTOR dịch: Gilbert ban đầu quan tâm đến hóa học nhưng sau đó đã thay đổi trọng tâm của mình do phần lớn thuật giả kim có liên quan đến thuyết thần bí (chẳng hạn như sự biến đổi của kim loại). Anh dần dần quan tâm đến vật lý sau những bộ óc vĩ đại của người cổ đại, đặc biệt là về kiến ​​thức mà người Hy Lạp cổ đại có về đá nam châm, loại khoáng chất kỳ lạ có khả năng thu hút sắt. Trong khi đó, Anh đã trở thành một quốc gia đi biển lớn vào năm 1588 khi Hạm đội Tây Ban Nha bị đánh bại, mở đường cho người Anh định cư ở Mỹ. Tàu của Anh phụ thuộc vào la bàn từ tính, nhưng không ai hiểu tại sao nó hoạt động. Có phải Ngôi sao Cực đã thu hút nó, như Columbus đã từng suy đoán; hay có một ngọn núi từ tính ở cực, như được mô tả trong Odyssey, mà các con tàu sẽ không bao giờ tiếp cận, bởi vì các thủy thủ nghĩ rằng lực hút của nó sẽ giật tung tất cả các đinh sắt và phụ kiện của họ? Trong gần 20 năm, William Gilbert đã tiến hành những thí nghiệm tài tình để hiểu về từ tính. Các tác phẩm của ông bao gồm Về nam châm, Cơ thể từ tính và Nam châm vĩ đại của Trái đất.

E. Gilbert’s discovery was so important to modern physics. He investigated the nature of magnetism and electricity. He even coined the word “electric”. Though the early beliefs of magnetism were also largely entangled with superstitions such as that rubbing garlic on lodestone can neutralize its magnetism, one example being that sailors even believed the smell of garlic would even interfere with the action of compass, which is why helmsmen were forbidden to eat it near a ship’s compass. Gilbert also found that metals can be magnetized by rubbing materials such as fur, plastic or the like on them. He named the ends of a magnet “north pole” and “south pole”. The magnetic poles can attract or repel, depending on polarity. In addition, however, ordinary iron is always attracted to a magnet. Though he started to study the relationship between magnetism and electricity, sadly he didn’t complete it. His research of static electricity using amber and jet only demonstrated that objects with electrical charges can work like magnets attracting small pieces of paper and stuff. It is a French guy named du Fay that discovered that there are actually two electrical charges, positive and negative.

 • IELTS TUTOR giải thích cấu trúc khó (gạch dưới) trong đoạn này:
  • Chỗ being đang có rút gọn mệnh đề quan hệ
  • Chỗ , which is... đang đại diện cho cả câu phía trước  
   • IELTS TUTOR viết lại câu này viết dễ hiểu hơn sẽ là:  In the past, people had some strange ideas about magnetism, mixing it up with superstitions. For instance, they thought that if you rubbed garlic on a magnetic stone, it would lose its magnetic power. Sailors even believed that the smell of garlic could mess with a compass, so they made sure helmsmen didn't eat it near the ship's compass.

 • IELTS TUTOR dịch:  Khám phá của Gilbert rất quan trọng đối với vật lý hiện đại. Ông đã nghiên cứu bản chất của từ tính và điện. Ông thậm chí còn đặt ra từ “điện”. Mặc dù những niềm tin ban đầu về từ tính phần lớn cũng vướng vào những mê tín dị đoan chẳng hạn như xát tỏi lên đá nam châm có thể vô hiệu hóa từ tính của nó, một ví dụ là các thủy thủ thậm chí còn tin rằng mùi tỏi thậm chí sẽ cản trở hoạt động của la bàn, đó là lý do tại sao người lái tàu bị cấm. để ăn nó gần la bàn của một con tàu. Gilbert cũng phát hiện ra rằng kim loại có thể bị từ hóa bằng cách cọ xát các vật liệu như lông thú, nhựa hoặc những thứ tương tự lên chúng. Ông đặt tên cho hai đầu của nam châm là “cực bắc” và “cực nam”. Các cực từ có thể hút hoặc đẩy nhau, tùy thuộc vào cực tính. Tuy nhiên, ngoài ra, sắt thông thường luôn bị nam châm hút. Mặc dù anh ấy bắt đầu nghiên cứu mối quan hệ giữa từ tính và điện, nhưng thật đáng buồn là anh ấy đã không hoàn thành nó. Nghiên cứu của ông về tĩnh điện sử dụng hổ phách và phản lực chỉ chứng minh rằng các vật thể mang điện tích có thể hoạt động giống như nam châm hút các mảnh giấy nhỏ và đồ vật. Đó là một anh chàng người Pháp tên là du Fay đã phát hiện ra rằng thực sự có hai điện tích dương và âm.

F. He also questioned the traditional astronomical beliefs. Though a Copernican, he didn’t express in his quintessential beliefs whether the earth is at the center of the universe or in orbit around the sun. However he believed that stars are not equidistant from the earth , but have their own earthlike planets orbiting around them. The earth is itself like a giant magnet, which is also why compasses always point north. They spin on an axis that is aligned with the earth’s polarity. He even likened the polarity of the magnet to the polarity of the earth and built an entire magnetic philosophy on this analogy. In his explanation, magnetism was the soul of the earth. Thus a perfectly spherical lodestone, when aligned with the earth’s poles, would wobble all by itself in 24 hours. Further, he also believed that suns and other stars wobble just like the earth does around a crystal core, and speculated that the moon might also be a magnet caused to orbit by its magnetic attraction to the earth. This was perhaps the first proposal that a force might cause a heavenly orbit.

 • IELTS TUTOR giải thích cấu trúc khó (gạch dưới) trong đoạn này:
  • Though a Copernican, he didn’t express... ở đây đang có rút gọn mệnh đề trạng ngữ mà trong các khoá học IELTS ONLINE 1 kèm 1 của IELTS TUTOR hay nhắc học viên vì có chung chủ ngữ là he 
   • IELTS TUTOR viết lại câu này viết dễ hiểu hơn sẽ là:  Even though he followed Copernican ideas, he didn't clearly state whether he believed the Earth is at the center of the universe or revolves around the sun.
 • IELTS TUTOR dịch: Ông cũng đặt câu hỏi về niềm tin về thiên văn truyền thống. Mặc dù là một người theo thuyết Copernicus, nhưng ông không thể hiện niềm tin cốt yếu của mình rằng liệu trái đất có ở trung tâm vũ trụ hay quay quanh mặt trời hay không. Tuy nhiên, ông tin rằng các ngôi sao không cách đều trái đất mà có các hành tinh giống trái đất quay xung quanh chúng. Bản thân trái đất giống như một cục nam châm khổng lồ, đó cũng là lý do tại sao la bàn luôn chỉ về hướng bắc. Chúng quay trên một trục thẳng hàng với cực của trái đất. Ông thậm chí còn ví cực của nam châm với cực của trái đất và xây dựng toàn bộ triết lý từ tính dựa trên phép loại suy này. Theo cách giải thích của ông, từ tính là linh hồn của trái đất. Do đó, một đá nam châm hình cầu hoàn hảo, khi thẳng hàng với các cực của trái đất, sẽ tự dao động trong 24 giờ. Hơn nữa, ông cũng tin rằng mặt trời và các ngôi sao khác dao động giống như trái đất quay quanh lõi tinh thể, và suy đoán rằng mặt trăng cũng có thể là một nam châm quay quanh quỹ đạo do lực hút từ tính của nó với trái đất. Đây có lẽ là đề xuất đầu tiên cho rằng một lực có thể gây ra quỹ đạo thiên thể.

G. His research method was revolutionary in that he used experiments rather than pure logic and reasoning like the ancient Greek philosophers did. It was a new attitude toward scientific investigation. Until then, scientific experiments were not in fashion. It was because of this scientific attitude, together with his contribution to our knowledge of magnetism, that a unit of magneto motive force, also known as magnetic potential, was named Gilbert in his honor. His approach of careful observation and experimentation rather than the authoritative opinion or deductive philosophy of others had laid the very foundation for modern science.

 • IELTS TUTOR giải thích cấu trúc khó (gạch dưới) trong đoạn này: 
  • Cách dùng"in that" tiếng anh xem kĩ cách dùng = because

   • IELTS TUTOR viết lại câu này viết dễ hiểu hơn sẽ là:

    He changed the way people do research by using experiments instead of just relying on logic and reasoning, which was how ancient Greek philosophers did it. This marked a fresh approach to scientific inquiry.

 • IELTS TUTOR dịch: Phương pháp nghiên cứu của ông mang tính cách mạng ở chỗ ông sử dụng các thí nghiệm chứ không phải logic và lý luận thuần túy như các nhà triết học Hy Lạp cổ đại đã làm. Đó là một thái độ mới đối với cuộc điều tra khoa học. Cho đến lúc đó, các thí nghiệm khoa học không phải là mốt. Chính vì thái độ khoa học này, cùng với sự đóng góp của ông cho kiến thức của chúng ta về từ tính, mà một đơn vị của động lực từ tính, còn được gọi là tiềm năng từ tính, đã được đặt tên là Gilbert để vinh danh ông. Cách tiếp cận quan sát và thử nghiệm cẩn thận của ông thay vì quan điểm có thẩm quyền hoặc triết lý suy luận của người khác đã đặt nền móng cho khoa học hiện đại.

Questions 1-7

Reading passage 1 has seven paragraphs A-G. Choose the correct heading for each paragraph from the list of headings below. Write the correct number i-x in boxes 1-7 on your answer sheet.

List of Headings

i. Early years of Gilbert

ii. What was new about his scientific research method

iii. The development of chemistry

iv. Questioning traditional astronomy

v. Pioneers of the early science

vi. Professional and social recognition

vii. Becoming the president of the Royal Science Society

viii. The great works of Gilbert

ix. His discovery about magnetism

x. His change of focus

1. Paragraph A

2. Paragraph B

3. Paragraph C

4. Paragraph D

5. Paragraph E

6. Paragraph F

7. Paragraph G

Questions 8-10

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 8-10 on your answer sheet write:

TRUE if the sataement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

8. He is less famous than he should be.

9. He was famous as a doctor before he was employed by the Queen.

10. He lost faith in the medical theories of his time.

Questions 11-13

Choose THREE letters A-F. Write your answers in boxes 11-13 on your answer sheet.

Which THREE of the following are parts of Gilbert’s discovery?

A. Metal can be transformed into another.

B. Garlic can remove magnetism.

C. Metals can be magnetized.

D. Stars are at different distances from the earth.

E. The earth wobbles on its axis.

F. There are two charges of electricity.

III. Đáp án

IELTS TUTOR lưu ý:

 • 1. v
 • 2. i
 • 3. vi
 • 4. x
 • 5. ix
 • 6. iv
 • 7. ii
 • 8. TRUE
 • 9. TRUE
 • 10. NOT GIVEN
 • 11. C
 • 12. D
 • 13. E
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR