Cách dùng will, would, could, should sau if

· Ngữ Pháp

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, trong bài này IELTS TUTOR sẽ hướng dẫn Cách dùng will, would, could, should sau if

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Thông thường các động từ này không được sử dụng với if trong câu điều kiện, tuy nhiên vẫn có ngoại lệ.
 • If you will/would : Nếu ….. vui lòng. Thường được dùng trong các yêu cầu lịch sự. Would lịch sự hơn
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: If you will/would wait for a moment, I will go and see if Mr Conner is here.
 • If + Subject + Will/Would : Nếu ….. chịu. Để diễn đạt ý tự nguyện.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  If he will listen to me, I can help him.
 • Will còn được dùng theo mẫu câu này để diễn đạt sự ngoan cố: Nếu ….. nhất định, Nếu ….. cứ.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  If you will turn on the music loudly late the night, no wonder why your neighbours complain.
 • If you could: Xin vui lòng. Diễn đạt lịch sự 1 yêu cầu mà người nói cho rằng người kia sẽ đồng ý như là một lẽ đương nhiên.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  If you could open your book, please.
 • If + Subject + should + ….. + imperative (mệnh lệnh thức): Ví phỏng như. Diễn đạt một tình huống dù có thể xảy ra được song rất khó.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: If you should find any dificulty in using that TV, please call me this number.
 • Trong một số trường hợp người ta bỏ if đi và đảo should lên trên chủ ngữ (Should you find)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc