Cách làm dạng "Language Function" (Chức Năng Giao Tiếp) Tiếng Anh THPT Quốc Gia

· Ngữ Pháp

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách làm dạng "Language Function" (Chức Năng Giao Tiếp) Tiếng Anh THPT Quốc Gia

I. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đây là dạng bài tập câu giao tiếp trong Tiếng Anh, thường xuất hiện từ 1-2 câu trong đề thi. 
 • Khác với các dạng khác, các em không thể học thuộc mà chỉ có thể tùy vào từng ngữ cảnh trong đề để hiểu nghĩa và chọn đáp án chính xác nhất.

II. Cách làm bài hiệu quả

IELTS TUTOR lưu ý: có 2 bước để các em có thể giải quyết được bài tập này

 • BƯỚC 1: ĐỌC ĐỀ

Để làm được dạng câu giao tiếp, trước hết ta cần đọc ngữ cảnh và câu nói của người kia, và suy đoán ra nội dung cần có của câu trả lời.

 • BƯỚC 2: ĐỌC 4 ĐÁP ÁN, SUY LUẬN LOẠI TRỪ

Sau đó, ta đọc 4 đáp án. Và loại trừ theo 2 cách :

 1. Loại các đáp án quá bất lịch sự
 2. Loại các đáp án không phù hợp với nội dung cần điền

Đáp án còn lại sẽ là đáp án đúng.

II. Một số dạng thông dụng

1. Lời cảm ơn

IELTS TUTOR lưu ý chúng ta nhận biết lời cảm ơn bằng các từ cảm ơn như

 • Thanks
 • thank you
 • it’s very kind/nice of you
 • Thankful/ grateful

Cách đáp lại:

 • Not at all
 • Don’t mention it
 • My pleasure
 • You’re welcome
 • It’s nothing

2. Lời xin lỗi

IELTS TUTOR lưu ý:

Dấu hiệu:

 • Sorry
 • Apologize
 • I’m afraid
 • Regret/ regretful
 • What a shame/pity

Cách đáp lại:

 • Never mind
 • It’s OK/ fine
 • That’s alright
 • No worries/ problem
 • Forget about it
 • It doesn’t matter

3 Lời mời

IELTS TUTOR lưu ý:

Would you like….?

 • Mời ăn uống: Yes, please…/ No thanks…
 • Mời làm gì đó: Yes, I’d love to…/ Sorry I can’t…

4. Lời bày tỏ quan điểm

4.1. Đồng ý

IELTS TUTOR lưu ý các cách diễn đạt sự đồng ý:

 • Agree (I couldn’t agree with you more)
 • Right (I think you’re right)
 • True (That’s quite true)

4.2. Không đồng ý

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Disagree (I totally disagree)
  • I’m afraid (I’m afraid I don’t share your opinion)
  • Not (I don’t agree at all/ I can’t agree with you)

  III. Bài tập

  1. "I have a daughter." "______"

  A. She usually gets up late. B. How old is she?

  C. See you later. D. How nice she is!

  2. "Is he a good cook?" "______"

  A. Yes, he isn't a good cook. B. No, he cooks very well.

  C. Yes, he's an excellent cook. D. Yes, he cooks very badly.

  3. "So, what exactly do you do?" "______"

  A. Around $1,000 a month. B. I answer phones and type letters.

  C. I'm not sure. D. That's not enough to live on.

  4. "Do you have a minute?" "______"

  A. Sorry I'm in a hurry. B. Sure.

  C. It's one o'clock. D. A or B.

  5. "______" "I ordered broiled chicken. This is fried chicken."

  A. What would you like? B. Would you like broiled chicken or fried chicken?

  C. How would you like it? D. Is something the matter, sir?

  6. "I have a flu." "______"

  A. Great! B. Sorry to hear that.

  C. Good for you. D. I don't like it.

  7. "What does he look like?" "______"

  A. He enjoyed it. B. He's a real fan of hers.

  C. He likes it. D. He's very tall.

  8. "Can you help me now?" "______"

  A. No, thanks. B. No, I'm not going to take it.

  C. I'll be right there. D. I'll be OK.

  9. "Would you say that Mary is lazy?" "______"

  A. Yes, she's never lazy. B. No, she's not hard-working at all.

  C. Yes, she's dead boring. D. Yes, she stays idle all day.

  10. "What month is it?" "______"

  A. It's February. B. It's winter.

  C. It's Monday. D. It's rainy.

  11. "How many languages does she speak?" "______"

  A. French. B. Two. French and Spanish.

  C. French is her mother tongue. D. She can speak French and Spanish very well.

  12. "John can't swim." "______"

  A. Yes, he can. B. Can he swim?

  C. Yes, he can't. D. Oh, ca he?

  13. "I think the new resort will ruin the environment." "______"

  A. I'm afrais so. B. Yeah, you will.

  C. I agree. That sounds nice. D. Don't you think so?

  14. "I need to buy a new dictionary." "______"

  A. The auditorium is over there. B. The grocery store is just two miles away.

  C. The financial office is over there. D. The student bookstore is over there.

  15. "Do you like films?" "______"

  A. Yes, I'd love to. B. That would be nice.

  C. Yes, mostly love story movies. D. Love story movies.

  16. "______" "Hardly ever."

  A. What's your favorite website? B. What are you looking at?

  C. How often do you use the Internet? D. What an interesting website!

  17. "______" "Thanks."

  A. Coffee? B. Would you like tea?

  C. Good luck. D. Good bye.

  18. "______" "Thank you."

  A. Are you a newscater? B. You're a good news cater.

  C. Good job, Jake. D. B or C.

  19. "Does Mary have an appointment tonight?" "______"

  A. Yes, please. B. No, thank you.

  C. I'm sorry I'm busy. D. No, she doesn't.

  20. "The resort will be good for tourism." "______"

  A. I did. It's too bad. B. You think so?

  C. Don't you believe so? D. Don't you know?

  IELTS TUTOR cung cấp đáp án:

  1B 2C 3B 4D 5D 6B 7D 8C 9D 10A

  11B 12A 13A 14D 15C 16C 17A 18D 19D 20B

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc