Giải thích chi tiết Question 48: In their pioneering research, they found that the learning needs of the two groups of learners were quite distinctive from each other, and the control group whose learning needs were stronger performed better than the comparative group. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh (Mã đề 419)

· Giải chi tiết đề thi

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR Giải thích chi tiết Question 48: In their pioneering research, they found that the learning needs of the two groups of learners were quite distinctive from each other, and the control group whose learning needs were stronger performed better than the comparative group. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh (Mã đề 419)

I. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh (Mã đề 419)

II. Giải thích chi tiết Question 48: In their pioneering research, they found that the learning needs of the two groups of learners were quite distinctive from each other, and the control group whose learning needs were stronger performed better than the comparative group. Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh (Mã đề 419)

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question 48: In their pioneering research, they found that the learning needs of the two groups of learners were quite distinctive from each other, and the control group whose learning needs were stronger performed better than the comparative group.

A. pioneering
B. distinctive

C. control
D. comparative

 • IELTS TUTOR giải thích: đây là một câu hỏi gây tranh cãi và cuối cùng sẽ có 2 đáp án đúng trong câu này.
  • Chọn B đúng vì thường tính từ này sẽ đi trực tiếp với danh từ mà không có giới từ, đúng ra sẽ dùng tính từ khác là distinct from.
  • Chọn D cũng đúng vì trong các bài báo khoa học, khi nghiên cứu về 2 nhóm khác nhau, người ta sẽ dùng từ control group [nhóm dẫn chứng, là nhóm không nhận bất kỳ sự thay đổi nào khi tham gia thí nghiệm, dùng để kiểm chứng so với nhóm thí nghiệm] và comparision/experimental group [ là nhóm thí nghiệm, nhóm có những điều kiện thí nghiệm để tìm hiểu về những tác động lên nhóm này]. Do đó, từ comparative ở đây là chưa phù hợp.
 • IELTS TUTOR dịch câu hỏi: Trong nghiên cứu tiên phong của mình, họ nhận thấy nhu cầu học tập của hai nhóm người học khá phân biệt với nhau, và nhóm kiểm soát có nhu cầu học tập mạnh hơn đã thể hiện tốt hơn nhóm so sánh  
 • IELTS TUTOR lưu ý về từ vựng:
  • pioneer
  • pioneering [adj]: tiên phong
  • distinctive [adj]: đặc trưng, đặc biệt, phân biệt
  • comparative [adj]: so sánh

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE