Cách dùng SO SÁNH NHẤT tiếng anh

· Grammar

Bên cạnh hướng dẫn sửa kĩ lưỡng đề thi SPEAKING IELTS ngày 4/8/2020 cho Hs IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng SO SÁNH NHẤT tiếng anh

1. Định nghĩa so sánh nhất

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Câu so sánh nhất dùng để diễn tả một người, một vật này có nhiều hơn tất cả người, vật khác trong một nhóm ở khía cạnh nào đó.

2. Cấu trúc so sánh nhất

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Về tính từ ngắn, tính từ dài nhớ xem lại lí thuyết của cấu trúc so sánh hơn mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn 

Câu so sánh nhất cũng có sự khác biệt về cấu trúc của Tính từ hay Trạng từ như câu so sánh hơn:

  • Tính từ ngắn: S + V + (not) + the + Adj/Adv + est + Noun Phrase/Clause
  • Tính từ dài: S + V + (not) + the most/least +Adj/Adv + Noun Phrase/Clause

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • At one time, the Empire State building in New York was the tallest building in the world.
  • She’s the most beautiful musician in the orchestra.

3. Cách dùng BY FAR trong so sánh nhất

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Cấu trúc BY FAR rất thường được dùng nhất là trong IELTS WRITING TASK 1 nên phải tham khảo kĩ nhé!
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE