Đảo ngữ (inversion) với tính từ (adj)

· Ngữ Pháp

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Đảo ngữ (inversion) với tính từ (adj)

I. Đảo ngữ

II. Hình thức đảo ngữ Nhấn mạnh tính từ

1. Đảo ngữ với tính từ

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong tiếng Anh có thể đảo tính từ, cụm tính ngữ làm C (bổ ngữ) của “to be” ra trước để nhấn mạnh, đồng thời đảo “to be” ra trước S (chủ ngữ).

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The probem is easy.
  • Câu đảo ngữ với tính từ như sau: Easy is the problem (IELTS TUTOR giải thích: Vấn đề này rất đơn giản)
 • Beautiful beyond belief was my baby daughter.
 • Happy about their acceptance into their dream schools were Lany and Tomo.
 • Quick and painless will be your medical procedure.

2. Đảo ngữ với tính từ so sánh hơn

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • This building is more impressive than that one. (IELTS TUTOR giải thích: Tòa nhà này còn ấn tượng hơn tòa nhà kia.)
  • Đảo ngữ: Even more impressive than that one is this building. (IELTS TUTOR giải thích: Thậm chí ấn tượng hơn tòa nhà kia là tòa nhà này.)
 • Bigger than an apatosaur is the blue whale.
 • More important than your personal statement is your GPA.
 • No less impressive than the invention of the laser was the development of the wheel.

3. Đảo ngữ với tính từ so sánh nhất

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Ha Long Bay is the most stunning site I've ever seen. (IELTS TUTOR giải thích: Vịnh Hạ Long là nơi tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy.)
  • Đảo ngữ: The most stunning site I've ever seen is Ha Long Bay. (IELTS TUTOR giải thích: Nơi tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy là vịnh Hạ Long.)
Đảo ngữ với tính từ so sánh nhất

Trong bài viết của bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR bạn đang dùng sai cách đảo ngữ với so sánh nhất nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc