Cách dùng "Without" trong câu điều kiện

· Ngữ Pháp

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "Without" trong câu điều kiện

1. Giới thiệu

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Trong các câu điều kiện, “without” được sử dụng trong vế mô tả điều kiện, bằng với “if … not”.

2. Công thức chung

Câu điều kiện loại 1: without N/V-ing, S + will/can + V

Câu điều kiện loại 2: without N/V-ing, S + would/could… + V

Câu điều kiện loại 3: without N/V-ing, S + would/could… + have VPP

3. IELTS TUTOR xét ví dụ

  • Without knowing the laws, you can commit crimes and be sentenced to jail.

(Nếu bạn không biết luật, bạn có thể phạm tội và bị bỏ tù đấy.)

  • Without the air, creatures living on the planet earth wouldn’t be able to survive.

(Nếu không có không khí, sinh vật sống trên trái đất không thể nào tồn tại được.)

  • Without the bouy, I could have drowned.

(Nếu không có cái phao, có lẽ tôi đã chìm mất rồi.)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking