Từ loại trong tiếng anh (Danh - Động - Tính)

· Ngữ Pháp

1. Danh từ

1)Định nghĩa: Là những tử dùng để chỉ người , vật hay sự việc

2)Chức năng của danh từ trong câu:

Danh từ thường được dùng để :

 • Làm chủ từ (Subject)
 • Làm tân ngữ trực tiếp(Direct Object)
 • Làm tân ngữ gián tiếp(Indirect Object)
 • Làm bổ ngữ (Complement)

3) Các loại danh từ:

 • Danh từ cụ thể:là danh từ chỉ những sự vật , hiện tượng có thật hoặc hữu hình.
 • Danh từ trừu tượng: là danh từ chỉ những những tính chất , trạng thái , quan niệm.

2. Tính từ

1)Định nghĩa:Là những từ dung để miêu tả tính chất hoặc nêu lên thông tin chi tiết của danh từ cụ thể

2) Phân loại tính từ:

Các loại tính từ:

 • Tính từ dùng để miêu tả sự vật(descritive adjective)
 • Tính từ giới hạn(limiting adjective)
 • Tính từ được sử dụng như các dạng phân từ (Ved/Ving)

3)Chức năng của tính từ:

Các chức năng chính của tính từ:

 • Bổ nghĩa cho danh từ
 • Bổ nghĩa cho liên động từ(linking verb)
 • Bổ ngữ cho tân ngữ
 • Bỗ ngữ cho chủ ngữ

3. Động từ

1)Định nghĩa: là những từ diễn tả một hành động hay một trạng thái

2) Phân loại động từ:

 • Nôi động từ(Intransitive verb):là động từ không cần theo sau bởi tân ngữ
 • Ngoại động từ ( Transitive verb) Là động từ được theo kèm bởi tân ngữ.
 • Liên động từ(Linking verb):Là động từ diễn tả một hành động không rõ rệt

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking